Wykorzystywane oprogramowanie
Branże
Technologiczno-procesowa
Mechaniczna
Konstrukcyjno-budowlana
Elektryczna
Automatyka i pomiary
Skaning laserowy
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

Branża technologiczno-procesowa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie procesów chemicznych i petrochemicznych. Realizowaliśmy również projekty dla przemysłu rafineryjnego i energetycznego.

Naszą specjalnością są prace wymagające symulacji procesów i obliczeń inżynieryjnych aparatów, ciągów technologicznych i instalacji. Wykorzystując nowoczesne techniki komputerowe, m.in. systemy ChemCAD i CCTherm potrafimy przeprowadzić analizę techniczną nawet bardzo rozbudowanych i skomplikowanych węzłów procesowych. Posiadane przez nas programy pozwalają na wykonanie obliczeń symulacyjnych wielu wariantów pracy danej instalacji chemicznej lub petrochemicznej. Zapewniamy także „krytyczną ocenę” uzyskiwanych wyników poprzez ich weryfikacje za pomocą danych doświadczalnych.

Obliczenia symulacyjne umożliwiają:

 • opracowanie projektów koncepcyjnych i procesowych dla nowych węzłów technologicznych;
 • dobór aparatów, w szczególności kolumn destylacyjnych i absorpcyjnych oraz wymienników ciepła;
 • wykonanie bilansu masowego i energetycznego instalacji.

Dla istniejących instalacji z powodzeniem wykonujemy prace dotyczące:

 • określenia „przepustowości” poszczególnych aparatów technologicznych;
 • określenia możliwości intensyfikacji produkcji przez wskazanie tzw. „wąskich gardeł” i propozycje ich usunięcia,
 • optymalizacji pracy instalacji pod kątem obniżenia wskaźników energetycznych lub poprawy jakości produktów,
 • analizy możliwości wykorzystania istniejącej instalacji dla nowych profili produkcji.

Bazując na modelu instalacji sporządzonym w programie ChemCAD wykonaliśmy obliczenia, które znalazły potwierdzenie w praktyce dla wielu instalacji.

Projektujemy, między innymi, procesy związane z:

 • transportem substancji ciekłych i gazowych;
 • wymianą ciepła;
 • destylacją, absorpcją, desorpcją;
 • ekstrakcją
 • reakcjami chemicznymi (w szczególności utlenianiem i uwodornieniem);
 • mechanicznym rozdziałem faz;
 • transportem substancji stałych.

Rozwiązujemy techniczne zagadnienia dla złożonych procesów charakteryzujących się:

 • nietypowym zakresem ciśnień i temperatur
 • trudnymi warunkami przepływu
 • wysoką korozyjnością
 • zagrożeniem pożarem i wybuchem.

Branża mechaniczna

Posiadamy duże doświadczenie przy realizacji dokumentacji urządzeń ciśnieniowych podlegających Dyrektywie 2014/68/UE (PED). W tym zakresie współpracujemy z różnymi Jednostkami Notyfikowanymi przeprowadzającymi procedury oceny zgodności, oraz wieloma producentami urządzeń ciśnieniowych.

Zakres wykonywanej dokumentacji:

 • dokumentacja techniczna urządzeń ciśnieniowych spełniająca wymogi Dyrektywy 2014/68/UE oraz 87/404/WE przy zastosowaniu przepisów technicznych:
  • PN-EN-13445
  • PN-EN-13480
  • WUDT 2003
 • dokumentacja techniczna zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów zapalnych, trujących i żrących zgodnie z wymogami RMG z dnia 18.09.2002 Dz.U . nr 113 poz. 1211, oraz RMG z dnia 16.04.2002 Dz.U . nr 63 poz. 572
 • dokumentacja urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (urządzeń NO) zgodnie z wymaganiami RMT z dnia 20.06.2006 Dz.U . nr 181 poz. 1335
 • dokumentacja warsztatowa aparatów i rurociągów
 • dokumentacja rejestracyjna urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu
 • dokumentacja rejestracyjna urządzeń NO (do nalewania i opróżniania)

Techniczne możliwości wykonywanych prac:

 • modelowanie 3D w programie Autodesk Inventor, AutoCAD Plant 3D,
 • obliczenia kompensacji sieci rurociągowych przy wykorzystaniu oprogramowania Bentley AutoPipe,
 • obliczenia wytrzymałościowe przy wykorzystaniu oprogramowania Visual Vessel Design (VVD) wg przepisów PN-EN 13480-3, PN-EN 13445-3
 • obliczenia i dobór urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (zawory, płytki i klapy bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomienia itp.)

Branża konstrukcyjno-budowlana

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji dla inwestycji i modernizacji realizowanych w zakładach przemysłowych. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane w Prawie Budowlanym. Uczestniczymy przy realizacji projektu na budowie w ramach nadzoru autorskiego, sprawujemy także nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Realizujemy dokumentacje obejmujące konstrukcje żelbetowe, murowe i stalowe a w szczególności:

 • projekty do pozwolenia na budowę,
 • projekty techniczne (wykonawcze),
 • obliczenia statyczne
 • inwentaryzacje, kosztorysy
 • projekty budynków technicznych murowanych i żelbetowych (hale produkcyjne i magazynowe, rozdzielnie elektryczne, pompownie itp.)
 • budynki i hale stalowe z lekką obudową ścian
 • fundamenty pod urządzenia techniczne (pompy, kolumny technologiczne, maszyny)
 • tace samochodowe, awaryjne tace wychwytowe zbiorników, dobór tac kolejowych
 • dobór zabezpieczeń antykorozyjnych
 • konstrukcje wsporcze pod urządzenia technologiczne, estakady, podesty obsługowe
 • przeprowadzamy analizy istniejących budynków pod względem BHP i p.poż
 • sporządzamy projekty zagospodarowania terenu dla projektowanych obiektów budowlanych oraz instalacji, w oparciu przedmiotowe dla zagadnienia akty prawne m.in. o warunki techniczne, przepisy BHP i p.poż
 • projekty rozbudowy, przebudowy, remonty budynków i obiektów budowlanych
 • projekty zabudowy, rozbudowy infrastruktury drogowej: drogi, parkingi, place

Dla sporządzanych projektów zapewniamy opracowania branżowe w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji oraz zabezpieczeń p.poż

Branża Elektryczna

Posiadamy duże doświadczenie w dziedzinie projektowania instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych. Oferujemy pełny zakres usług w dziedzinie projektowania sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych Nasi specjaliści posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń - do sieci i instalacji elektro-energetycznych, oraz uprawnienia SEP E i D (powyżej 1kV)

Zakres wykonywanej dokumentacji:

 • instalacje elektryczne w budynkach biurowych
 • instalacje elektryczne w budynkach magazynowych
 • instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
 • stacje transformatorowe
 • instalacje oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego
 • instalacje siłowe i sterowania
 • instalacje ogrzewania rurociągów i zbiorników
 • instalacje odgromowe
 • instalacje ochrony przeciwprzepięciowej
 • trasy koryt kablowych
 • modernizacje i rozbudowy instalacji
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje sygnalizacji pożaru SAP

Usługi dodatkowe:

Oferujemy szeroką gamę usług związanej z przygotowaniem inwestycji w branży elektrycznej. W ramach usług proponujemy:

 • przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 • inwentaryzacje
 • opiniowanie i weryfikacja projektów
 • konsultacje techniczne
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • analiza ofert

Branża automatyki i pomiarów

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania układów pomiarów i sterowania maszyn oraz procesów technologicznych.

W ramach branży AKPiA wykonywane są projekty dla wszystkich etapów projektowania:

 • automatyzacji procesów w fazie projektów koncepcyjnych i budowlanych
 • wykonawczych projektów technicznych w zakresie:
  • sporządzania listy urządzeń (na podstawie schematów P&ID) oraz ich specyfikacji technicznych;
  • schematów obwodowych - obwodów sterowniczych i pomiarowych;
  • systemów DCS;
  • wytycznych zabudowy dla szaf systemowych i pośredniczących (zabudowa wewnętrzna szaf, lokalizacje na obiekcie);
  • algorytmów sterowania;
  • opisów technicznych systemów sterowania;
  • szkiców ekranów synoptycznych dla stanowisk operatorskich;

Naszą specjalizacją są projekty w zakresie układów pomiarów i sterowania, szczególnie dla instalacji pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (wg ATEX).

Dokumentacje projektowe wykonujemy w oparciu o przyjęte standardy własne bądź standardy Klienta.

Branża bezpieczeństwa procesów przemysłowych

Jedną z podstawowych specjalizacji naszego biura są prace z dziedziny bezpieczeństwa procesów. Posiadamy przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie pozwalające na:

 • opracowywanie dokumentacji dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, zgodnych z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2016 r. poz. 672);
 • prowadzenie analiz ryzyka dla wybranych węzłów wytwórni przemysłowych, w szczególności metodą HAZOP (ang. Hazard and Operability Study - analiza zagrożeń i zdolności działania);
 • określenie wymaganego poziomu SIL (ang. Safety Integrity Level) układów automatyki zabezpieczającej.

Dokumentacja dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka

Dla zakładów dużego i zwiększonego ryzyka ATECHEM oferuje opracowanie kompletnej dokumentacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) i odpowiednich rozporządzeń.

Opracowujemy:

 • raporty o bezpieczeństwie,
 • programy zapobiegania awariom,
 • wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.

W szczególności specjalizujemy się w wykonywaniu raportów o bezpieczeństwie wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. Nr 104, poz. 970, z późniejszymi zmianami). Wykonane przez nas opracowania zyskały wysokie uznanie m.in. Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Opolu.

Analiza ryzyka metodą HAZOP

ATECHEM zdobył bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia analiz ryzyka metodą HAZOP (ang. Hazard and Operability Study - analiza zagrożeń i zdolności działania). Przygotowujemy i prowadzimy spotkania HAZOP z udziałem inwestora, projektantów i użytkowników instalacji.

Studium HAZOP jest to popularne narzędzie stosowane podczas wykonywania projektów w celu zidentyfikowania możliwych awarii instalacji, potencjalnych zagrożeń i ich skutków.

W przypadku dużych projektów technicznych realizowanych przez zarówno krajowe jak i międzynarodowe koncerny, HAZOP traktuje się jako standardową procedurę weryfikacji schematów technologiczno-pomiarowych (P&ID) w zakresie bezpieczeństwa zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Określenie wymaganego poziomu SIL

ATECHEM oferuje usługę polegającą na określeniu wymaganego poziomu SIL (ang. Safety Integrity Level) układów automatyki zabezpieczeniowej wg normy IEC 61511, zarówno metodą grafu ryzyka jak i metodą LOPA.

Skaning laserowy

Wykonujemy inwentaryzacje obiektów budowlanych oraz orurowania przy zastosowaniu techniki skaningu laserowego.

Metoda ta pozwala na:

 • zoptymalizowanie i uproszczenie prac inwentaryzacyjnych,
 • znaczne skrócenie czasu trwania prac inwentaryzacyjnych,
 • uzyskanie bardzo dużej dokładności pomiarów w porównaniu z metodami klasycznymi,

Inwentaryzacja wykonywana w taki sposób pozwala na sporządzanie na podstawie zeskanowanego obrazu w postaci chmury punktów trójwymiarowego modelu obiektu służącego do dalszego wykorzystania w procesie projektowania. Technika ta jest zwłaszcza przydatna przy inwentaryzacji orurowania, gdzie zeskanowany obraz w trakcie dalszej obróbki może być wykorzystany do uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacją materiałową, oraz do analizy stanu naprężenia oraz odkształceń w czasie pracy.

Metoda ta ma zastosowanie przy inwentaryzacji:

 • obiektów budowlanych (konstrukcji stalowych, estakad, budynków, itp.),
 • rurociągów,
 • zbiorników magazynowych i procesowych,

W przypadku posiadania dokumentacji projektowej w postaci trójwymiarowego modelu metoda ta może służyć do weryfikacji zgodności wybudowanego obiektu z projektem.

Poglądowy sposób wykorzystania zeskanowanego obrazu do opracowania dokumentacji technicznej rurociągu