Realizacje
Listy referencyjne
Wykaz ważniejszych projektów
Analizy HAZOP i SIL
Dokumentacja ZDR i ZZR
L.P Rok Klient Projekt / tematyka Ref.
1 2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja pompowni kwasu azotowego
2 2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Zabudowa stanowisk rozładunkowego oktanolu z cystern kolejowych
3 2023 Sieć badawcza Łukasiewicz INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ ORGANICZNYCH Opracowanie dokumentacji technicznej dla podłączenia instalacji doświadczalno-badawczej do wydzielenia wodoru z gazu koksowniczego
4 2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Zabudowa podestu obsługowego na zbiorniku stokażowym NH3 2-26
5 2023 Grupa Azoty Automatyka Instalacja odgromowa
6 2023 Nazwa zastrzeżona Opracowanie dokumentacji technicznej rozdzielnicy P52-N01
7 2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Zabudowa pomp 2-3209A / 2-3209B
8 2023 Nazwa zastrzeżona Praca badawcza: Wykorzystanie dostępnych zasobów technicznych (kolumn destylacyjnych) w obszarze Bloku Aromatów w celu poprawy gospodarki oktanowej komponentów benzynowych
9 2022-2023 Nazwa zastrzeżona Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej (KPP) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) dla zadania "Alternatywnego zagospodarowania gazów zrzutowych z HROS"
10 2022-2023 Sieć badawcza Łukasiewicz INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ ORGANICZNYCH Wykonanie kompleksowej dokumentacji zabudowy separatorów amoniaku gazowego z A-100 do kompresorowni
11 2022-2023 FAMET S.A. Wykonanie dokumentacji branży AKPiA podłączenia wyłączników wibracyjnych wentylatorów chłodnic powietrznych
12 2022 Nazwa zastrzeżona Wykonanie KPP wraz ze ZZK dla zadania „Modernizacja pomp roztworu dwuetanoloaminy”.
13 2022 ENERGOAPARATURA S.A. Zabudowa rozruchowego grzejnika elektrycznego wraz z podłaczeniem go do istniejącej infrastruktury na terenie GA ZAK S.A.
14 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Opracowanie dokumentacji pt.: „Modernizacja odcinka wody zdemineralizowanej od E2x3 do K/L 4x5 realizowanego na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
15 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Wykonanie projektu technologicznego wraz z wyceną kosztową zabudowy kolumny destylacynej oktanolu zwrotnego na Wydziale Estrów w JB OXOPLAST.
16 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obliczenia procesowe istniejącej kolumny izomerów butanolu 3-1147 na Wydziale Alkoholi w Jednostce Biznesowej Oxoplast
17 2022 ZARMEN Sp. z o.o Opracowanie dokumentacji technicznej aparatu cisnieniowego (dwusegmentowy wymiennik ciepła) spełniajacej wymogi Dyrektywy 2014/68/UE
18 2022 MERCON-SERWIS Paweł Bojakowski Włocławek Opracowanie dokumentacji wykonawczej "Modernizacja oświetlenia podstawowego w wytypowanych pomieszczeniach Budynku Administracyjnego w Anwil S.A.”
19 2022 Kovoprojekta Brno a.s. Projekt bazowy (BDEP) zabudowy pompy metanu na instalacji ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
20 2022 ESIX Sp. z o.o. Dokumentacja branży elektrycznej dla zadania Modernizacja Węzła Benfielda na WGS W Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
21 2022 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Skraplacz frakcji BT
22 2022 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Remont estakady zakładowej na polu 51.
23 2022 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Modernizacja istniejących rurociągów VT-600.23 i VT-600.20
24 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja chłodni wentylatorowej , b. 488
25 2022 REM Serwis Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o. Chłodnice oleju sprężarek C-2 i C-3
26 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt techniczny układu regulacji ciśnienia w kolektorze amoniaku gazowego
27 2022 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja układu skraplania kompresorów amoniaku gazowego K-100, K-101
28 2022 REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej zasilania budynku 854 w media pomocnicze.
29 2021-2022 Nazwa zastrzeżona Praca Badawcza - Zbadanie możliwości intensyfikacji maksymalnej mocy przerobowej Instalacji Ekstrakcji
30 2021-2022 Nazwa zastrzeżona Praca Badawcza - Analiza możliwości intensyfikacji mocy przerobowych Instalacji Hydroodsiarczania powyżej obciążenia projektowego
31 2021-2022 Nazwa zastrzeżona Praca Badawcza - Określenie maksymalnych parametrów strumieni zrzutowych kierowanych na pochodnie
32 2021-2022 Introl Energomontaż Sp. z o.o Koordynacja projektów branży elektrycznej oraz opracowanie projektow wykonawczych i powykonawczych dla zadania "Budowa wysokosprawnego źrodła gazu w kogenercji realizowanego przez ENGIE EC Słupsk sp. z z o.o.
33 2021 Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o Modernizacja układu odolejania i osuszania wodoru na Wydziale Gazu Syntezowego
34 2021 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Projekt Bazowy Modernizacji Węzła Destylacji z Kolumną 3-1170 na instalacji do produkcji alkoholi OXO w Grupie Azoty ZAK S.A.
35 2021 Nazwa zastrzeżona Opracowanie dokumentacji wymiany kompenstorów na instalacjach CLAUS
36 2021 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja rurociagu tlenu
37 2021 ICSO CHEMICAL PRODUCTION Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji technicznej "Modernizacja instalacji pianowej na Wyziale ZB-3"
38 2021-2022 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę "Układ zagospodarowania odgazów"
39 2021 Nazwa zastrzeżona Remont układu napięcia gwarantowanego 110VDC na OPR 19
40 2021 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i biurowych w bud. 509
41 2021 GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej podestów obsługowych dla montażu siatek bezpieczeństwa w Chłodnikach rusztowych Cementowni Górażdże.
42 2021 ZOTEFOAMS POLAND Sp. z o.o. Projekt koncepcyjny "Analiza zmniejszenia ciśnienia gazu zsilającego instalację spienionych tworzyw sztucznych do poziomu poniżej 0,5 bar
43 2020 Nazwa zastrzeżona Projekt zabudowy wyłączników przeciwpożarowych lub zastosowanie rozwiązania zamiennego dla wyłączników p.poż, baterii akumulatorów 110V oraz baterii UPS .
44 2020 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Modernizacja instalacji zraszaczowej obiektu 2104 oraz zbiorników 219/1 i 219/2
45 2020 ICSO CHEMICAL PRODUCTION Sp. z o.o. Dokumentacja techniczna modernizacji zbiornika stokażowego chlorku metylu V-801
46 2020 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Dokumentacja techniczna stanowiska zaladunkowego aldehydu n-masłwego 43ZN-3
47 2020 RAIN CARBO POLAND Sp. z o.o Projekt wykonawczy z pozwoleniem na budowę estakady i tras kablowych
48 2020 ZAMKON Sp. z o.o Wykonanie dokumentacji rurociągów HELIEX
49 2019-2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Instalacja dozowania tlenu w instalacjach kwasu azotowego TK-IV i TK-V
50 2019 FAMET S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej branzy AKPi A . Sporzadzenie listy sygnałów magistrali cyfrowej MODBUS
51 2019 ZRE KATOWICE S.A Opracowanie dokunentacji wykonawczej rurociagów przesyłowych gazu Węzła Tworóg.
52 2019 Nazwa zastrzeżona Zabudowa wyłączników przeciwpożarowych dla budynku administracyjnego Zakładu Elektrociepłowni
53 2019 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Dokumentacja zabudowy pompy P-991A
54 2019 ZK-REM Sp. z o.o Dokumentacja dla podgrzewacza oleju F=300m2
55 2019 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Modernizacja węzła Benfielda na WGS-OXO
56 2019 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Przebudowa klatki schodowej budynku 484 zlokalizowanego na instalacji Saletrzaku.
57 2019 Introl Energomontaż Sp. z o.o Analiza techniczna przebudowywanej geometrii kolektorów wodoru zasilających poszcególne bloki na terenie PGE Energia Ciepła S.A.
58 2019 PETROCHEMIA-BLACHOWNIA Sp. z o.o. Wymiana kolumny K-110
59 2017-2019 PCC SYNTEZA S.A. Dokumentacja modernizacji instalacji propoksylatów z rozbudową bazy magazynowej - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, oraz dokumentacja wykonawcza dla całej inwestycji w brażach mechanicznej, budowlanej, procesowej, elektrycznej i pomiarowej.
60 2015 ZARMEN Sp. z o.o Dokumentacja zbiornika magazynowego ługu sodowego zgodnie z wymaganiami PN-EN-14015
61 2015-2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika (Projekt do pozwolenia na budowę, oraz techniczny wielobranżowy)
62 2015 FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o Wykonanie stanowisk do napełniania surowców i opróżniania produktów w formule zaprojektuj i zbuduj
63 2013-2014 Belmar Sp. z o.o Projekt techniczny Instalacji modelowej do badań i demonstracji procesu ISOBIS - technologii otrzymywania izomeru p,p-BPA o czystości nie niższej niż 99,95%m/m (Instalacja Dianu dla ICSO Kędzierzyn)
64 2013-2014 INTROL S.A. Projekt Wykonawczy Instalacji Oczyszczania Odcieków Składowiskowych i Ścieków Gospodarczych i Bytowych w ZUO Promnik k. Kielc
65 2012 SILEKOL Sp. z o.o Projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy „Generator energii elektrycznej - utylizacja pary”
66 2011-2012 INTROL S.A. Instalacja rozładunku, magazynownia i pneumatycznego transportu biomasy do kotłów OP-140 EC "Zofiówka"
67 2007 PKN ORLEN S.A. Projekt bazowy i wielobranżowy projekt wykonawczy Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu II do 95000 ton/rok”
L.P Rok Klient Projekt / tematyka Ref.
1 2021 Petrochemia-Blachownia S.A. Hazop dla nowoprojektowanego układu zagospodarowania odgazów
2 2020 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych HAZOP dla Instalacji dozowania tlenu w instalacjach kwasu azotowego TK-IV i TK-V
3 2019 GUOTAI-HUARONG (POLAND) Sp. zo.o Analiza Hazop dla instalacji elektrolitów
4 2019 PCC SYNTEZA S.A. Hazop dla nowoprojektowanej instalacji propoksylatów z rozbudową bazy magazynowej.
5 2017 Control Process S.A. Kraków Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 1. Budowa kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków
6 2016 Bioagra-Oil S.A. tychy Instalacja rozładunku, magazynowania i dystrybucji kwasu solnego na produkcję.
7 2015 Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. Kotły gazowo-olejowe o mocy ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi
8 2014 Nazwa zastrzeżona Instalacja DRW i produkcja olefin
9 2013 LURGI S.A./ Air Liquide Instalacja wodoru i dwutlenku węgla „Horizon-2” (CNRL Kanada)
10 2013 Górnośląski Zakład Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. Stacja regazyfikacji LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w Ełku
11 2013 LURGI S.A./ Air Liquide Instalacja Ekstrakcji Butadienu (TVK Węgry) + analiza SIL
12 2012 LURGI GmbH Instalacja Izomeryzacji w rafinerii w Surgucie + analiza SIL
13 2011 Petrochemia-Blachownia S.A. Kotłownia Parowa 2x25 Mg/h.
L.P Rok Klient Projekt / tematyka Ref.
1 2023 KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o.o Aktualizacja części analitycznej Raportu o Bezpieczeństwie
2 2023 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Aktualizacja dokumentacji Zakładu Dużego Ryzyka dla zakładu GA ZAK S.A. zgodnie z dyrektywą SEVESO
3 2023 DAW-BYTOM Sp. z o.o Aktualizacja dokumentacji Zakładu Dużego Ryzyka
4 2022 UNIMOT S.A. Aktualizacja dokumentacji Zakładu Dużego Ryzyka dla zakładu UNIMOT S.A. w Zawadzkiem
5 2022 BUNGE POLSKA Sp. z o.o Aktualizacja dokumentacji Zakładu Zwiększonego Ryzyka dla Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Brzegu
6 2022 KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o Przeprowadzenie procedury kwalifikacji zakładu Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku do zakładu zwiększonego ryzyka lub do zakładu dużego ryzyka według zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016
7 2021 Flukar Sp. z o.o. Dokumentacja ZDR dla Zakładu Zwiększonego Ryzyka dla zakładu FLUKAR
8 2020 ARCELORMITTAL POLAND S.A. Aktualizacja dokumentacji Zakładu Dużego Ryzyka dla zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
9 2020 UNIMOT S.A. Zewnętrzny plan operacyjny
10 2019 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kedzierzyn S.A. Wykonanie aktualizacji Programu Zapobiegania Awariom i Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
11 2019 PCC SYNTEZA S.A. Aktualizacja Dokumentacji Zakładów Dużego Ryzyka w związku z modernizacją instalacji propoksylatów z rozbudową bazy magazynowej .
12 2016 Grupa Azoty ZAK S.A. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
13 2016 Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. Zakład w Brzegu Zgłoszenie zakładu zwiększonego ryzyka, Program zapobiegania awariom
14 2016 DAW-Bytom Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom
15 2016 Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.
16 2016 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie
17 2016 ArcelorMittal Poland SA Aktualizacja dokumentacji zakładu dużego ryzyka: Zgłoszenie Zakładu, Program zapobiegania awariom, Raport o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
18 2015 Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja dokumentacji zakładu dużego ryzyka dla Grupy Azoty ZAK S.A.
19 2015 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
20 2014 SILEKOL Sp. z o.o. Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla zakładu SILEKOL Sp. z o.o.
21 2014 Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle Aktualizacja części analitycznej raportu o bezpieczeństwie dla Grupy Azoty ZAK S.A.
22 2014 Petrochemia-Blachownia SA Kędzierzyn-Koźle Część analityczna raportu o bezpieczeństwie (benzol i jego pochodne)
23 2012 POCH S.A. Gliwice Analiza skutków wycieku kwasu solnego
24 2012 ArcelorMittal Poland S.A. Raport o bezpieczeństwie, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
25 2011 DAW-Bytom Sp. z o.o. Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno- ratowniczy
26 2010 Nitroerg S.A. Analiza procesu produkcji Nitrocetu pod kątem bezpieczeństwa procesowego

Listy referencyjne